Δήλωση Εχεμύθειας

Το Central Lab έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα σας και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας (εφεξής Δήλωση) αφορά το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται το Central Lab κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, στη Δήλωση αυτή καταγράφεται και αναλύεται: το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το Central Lab, η νομική βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει το Central Lab για την εγγύηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας.

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Εχεμύθειας του Central Lab:
Δήλωση Εχεμύθειας

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Tο Central Lab συλλέγει υποχρεωτικά τα προσωπικά σας δεδομένα (δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία πληρωμής και ασφάλισης, ιατρικό ιστορικό), για να σας παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες που επιθυμείτε. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον το επιθυμείτε, μπορεί να επεξεργαστούμε για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης στοιχεία προηγούμενων εξετάσεων και παθήσεων που μας παρέχετε. Περαιτέρω, αποθηκεύουμε κατόπιν ρητής δικής σας συναίνεσης, στοιχεία επικοινωνίας οικείων σας, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που επισκέπτεστε το Διαγνωστικό Κέντρο του Central Lab κατόπιν παραπομπής Ιδιώτη Ιατρού, ενημερώνουμε τον τελευταίο για τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς ορθής ιατρικής γνωμάτευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4624/2019 επιτρέπεται η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος της επεξεργασίας υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά οργανωτικά μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων των υποκειμένων, όπως η ανωνυμοποίηση, η ψευδωνυμοποίηση, ή κρυπτογράφηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας https://www.centrallab.gr/politikh-cookies/.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Το Central Lab λαμβάνει και αποθηκεύει στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα (δημογραφικά στοιχεία) για τον προγραμματισμό της επίσκεψης σας στο Κέντρο μας, καθώς και όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών που επιθυμείτε. Ως εκ τούτου, η συμφωνία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας

Το Central Lab διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα 10 ετών, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος το Central Lab προβαίνει σε ασφαλή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατ’ εξαίρεση το Central Lab διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του Central Lab. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Το Central Lab κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:

1. Σε παρόχους ιατρικών υπηρεσιών – συνεργάτες του Central Lab:
Το Central Lab διατηρεί εξωτερικές συνεργασίες με τρίτους (μηχανικούς πληροφορικής, ιατρούς, παρόχους υπηρεσιών υγείας – εργαστήρια αναφοράς), οι οποίοι προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό του Central Lab, δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων και οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Το Central Lab κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες (με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία) μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση που η κοινολόγηση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρείτε με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία
  • Για λόγους διαφύλαξης ζωτικών σας συμφερόντων
  • Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.

3. Σε τρίτους παρόχους κατόπιν δικού σας αιτήματος.
Το Central Lab κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας, μόνο κατόπιν υποβολής δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, μπορείτε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα μας ή τη γραμματεία του Central Lab.

Διευκρινίζεται ότι το Central Lab δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

Καταγραφή των ενεργειών ή πράξεων σας

Ενδέχεται να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε με το Central Lab – συμπεριλαμβανομένων επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανών συζητήσεων μέσω μηνυμάτων (live chats) ή και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας. Τις καταγραφές αυτές αξιοποιούμε για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε ή να προλαμβάνουμε ενδεχόμενους κινδύνους και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις. Ενδέχεται να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους μας καλείτε και πληροφορίες για τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους παραπάνω σκοπούς.

Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Προτεραιότητα του Central Lab είναι η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ασφαλών. Το Central Lab έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά μέτρων για να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control) καθώς και ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση ή άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Τα δικαιώματά σας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
  • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
  • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
  • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών υγείας
  • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Η εταιρεία μας θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται επιπλέον χρόνος.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Central Lab ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, του Central Lab (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Υπεύθυνοι

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο 216-5002020 καθώς και στο email: dpo@iatrikidiagnosigroup.gr
Υπεύθυνη για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η κα. Ζέφη Καρακατσάνη.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη προστασίας δεδομένων (e-mail: dpo@iatrikidiagnosigroup.gr ή τηλεφωνικά στο 216-5002020). Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, θα χαρούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατό, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Αναστασία Κωτσιγιάννη