Μεταφορά Δειγμάτων

Η Εταιρεία μας, σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της ασφάλειας και της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες της, εξασφαλίζει την αξιοπιστία του προ-αναλυτικού σταδίου των εξετάσεων με τη διασφάλιση της ορθής μεταφοράς των δειγμάτων.

Η μεταφορά από τα Συνεργαζόμενα Εργαστήρια γίνεται αποκλειστικά με ένα στόλο αυτοκινήτων και με κανόνες που πληρούν τις προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 2514/2013) αλλά και τους κανόνες ορθής πρακτικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.). Η διαδικασία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008 και καταγεγραμμένη στις οδηγίες του Εγχειριδίου Ποιότητας της Εταιρείας.

1. Γενικές Οδηγίες Διακίνησης Δειγμάτων

Ο πιστοποιημένος οδηγός για τη διακίνηση των δειγμάτων από και προς το Central Lab υποχρεούται στην τήρηση των κατωτέρω διεργασιών:

  • Ετοιμάζει την ειδική θερμομονωτική τσάντα μεταφοράς, τοποθετώντας παγοκύστες στις ειδικές θήκες των πλαστικών κυτίων ή και στις τσάντες μεταφοράς.
  • Παραλαμβάνει τα κουτιά μεταφοράς από τον Υπεύθυνο Διαχωρισμού του Συνεργαζόμενου Εργαστηρίου και τα έντυπα ISO E.650-2 ή E-650-3, τα οποία ελέγχει βάσει των δειγμάτων, υπογράφει στη θέση «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» και τα τοποθετεί κλειστά, στην ειδική τσάντα μεταφοράς.
  • Παραλαμβάνει το ειδικό καταγραφικό θερμόμετρο, το οποίο ενεργοποιεί και τοποθετεί στην τσάντα σε σημείο, το οποίο δεν εκτίθεται στο εξωτερικό περιβάλλον.
  • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς επαναλαμβάνει την παραπάνω διαδικασία και ελέγχει περιοδικά την ένδειξη του θερμομέτρου, έτσι ώστε να τοποθετήσει νέες παγοκύστες αν είναι απαραίτητο (για θερμοκρασία άνω των 16ο C).
  • Στο τέλος, καταλήγει στο Central Lab, όπου παραδίδει τα κουτιά μεταφοράς, τον εξοπλισμό και τα συνοδευτικά έντυπα στον Υπεύθυνο Παραλαβής. Με τη χρήση γαντιών ξεπλένει με νερό τις παγοκύστες και τις επανατοποθετεί στον καθορισμένο χώρο στον καταψύκτη. Την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ξεπλένει επιπρόσθετα τις παγοκύστες με διάλυμα χλωρίνης 0,1% περίπου (αραίωση 20 ml χλωρίνης 4,8% σε 1L νερό) και κατόπιν με νερό.

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής του Central Lab αποθηκεύει τα δεδομένα του θερμομέτρου στο αντίστοιχο πρόγραμμα για την ιχνηλασιμότητα των θερμοκρασιών και το επαναπρογραμματίζει, ώστε να είναι έτοιμο για χρήση.

2. Εκπαίδευση οδηγών

Οι οδηγοί μας εκπαιδεύονται στη σπουδαιότητα της μεταφοράς των μολυσματικών υλικών με UN 3373 «Βιολογικές Ουσίες Κατηγορίας Β’, κλάσης 6.2” και φροντίζουν για:

  • Την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού.
  • Το σεβασμό της Υγιεινής και Ασφάλειας για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, αφού τα υλικά που διακινούνται είναι τόσο μολυσματικά όσο και δυνητικά μολυσματικά (διαγνωστικά).
  • Την εφαρμογή των κανόνων και των ειδικών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού, που διέπεται από τους κανόνες ορθής πρακτικής (GMOs), την αναφερόμενη ως ψυκτική αλυσίδα (Cold Chain) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.) και άλλων Διεθνών Οργανισμών (DGR, ADR/οδική μεταφορά, IATA/αεροπορική μεταφορά, Code IMDG/θαλάσσια μεταφορά).

3. Οχήματα μεταφοράς

Τα οχήματα μεταφοράς υπόκεινται στον νόμο 3534/07 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά βιολογικών υλικών.

Τα οχήματα είναι κλιματιζόμενα, η δε καθαριότητα/απολύμανση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βάση τις οδηγίες για τη διαχείριση βιολογικού υλικού.

4. Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

Οι θάλαμοι συντήρησης επιτυγχάνουν τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε είδος βιολογικού υλικού και διαθέτουν την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης.

Οι θάλαμοι είναι πιστοποιημένοι:

  • Από τον Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) για την μεταφορά και αποθήκευση θερμο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών
  • Κατά ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) για την μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών

5. Παρακολούθηση θερμοκρασίας

Οι συνθήκες θερμοκρασίας παρακολουθούνται με κατάλληλες συσκευές καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Το καταγραφικό είναι τοποθετημένο σε σημείο προσβάσιμο για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήματος, με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. Τα δεδομένα του θερμομέτρου αποθηκεύονται σε ειδικό πρόγραμμα, το οποίο διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των θερμοκρασιών διακίνησης των δειγμάτων.

Οικονομικά Στοιχεία

Για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις πατήστε εδώ.

Ωράριο


Το Κέντρο μας λειτουργεί:
Καθημερινά: 6:00 έως 22:00 και
Σάββατο: 6:00 έως 16:00

Το Εργαστήριο λειτουργεί:
Καθημερινά: 08:00 έως 20:00

Βρείτε μας στο χάρτη


Διεύθυνση : Πέτρου Ράλλη 146Α
Νίκαια, Αττικής
Τ.Κ. 184 54

Διαγνωστικό Κέντρο: 216.500.20.20
Εργαστήριο: 216.939.00.50

e-mail: mail@centrallab.gr